Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zpět

Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 4. prosince 2019.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 1. Fyzická osoba přihlášená v obci.
 2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatková povinnost vzniká k datu nabytí vlastnictví nemovitosti. Poplatek je počítán na celé měsíce.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik/zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku/zániku. Stejně tak změny údajů uvedených v ohlášení.
 2. Za nezletilého poplatníka jedná zákonný zástupce, za nesvéprávné jedná soudem pověřený opatrovník.

Sazba poplatku:

 1. Sazba poplatku na rok 2021 je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Lázní Bělohradu č. 5/2019, a to 500 Kč za kalendářní rok.
 2. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, dveře č. 4.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č.ú.: 19-2220541/0100. Variabilní a specifický symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Jitka Břeská, DiS. tel: 493034790, breska@lazne-belohrad.cz.

Nárok na osvobození od poplatku mají:

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba uvedená v zákonu o místních poplatcích a to:
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Nad rámec zákonem stanoveného osvobození je dále od poplatku osvobozen:
  • poplatník, který se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje mimo územní našeho státu,
  • poplatník, po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 3 po sobě jdoucí měsíce v průběhu kalendářního roku,
  • poplatník, který déle než 4 po sobě jdoucí měsíce navštěvuje nebo je umístěn v pobytovém zařízení typu: pobytové odlehčovací služby, týdenního stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, azylového domu, pobytové služby následné péče,
  • poplatník, který je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti, 
  • poplatník, který vlastní nemovitost a v této nemovitosti neprodukuje žádný odpad a zároveň je poplatníkem z důvodů trvalého pobytu v obci. V případě více vlastníků, z nichž alespoň jeden nesplňuje podmínku trvalého pobytu, nárok na osvobození zaniká.
 3. V případě, že poplatník neohlásí nárok na osvobození ve lhůtě do 120 dnů od vzniku tohoto nároku, osvobození zaniká.

Vrácení přeplatku

Pokud vznikne poplatníkovi při zániku poplatkové povinnosti vratitelný přeplatek ve výši 100,- Kč a více (§155 zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád), je možné poplatek vrátit na základě žádosti.

Potřebné doklady

 • Přistěhovaní, přestěhovaní - Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
 • Odstěhovaní - Potvrzení o změně místa trvalého pobytu (kam se poplatník odstěhoval)
 • U zemřelých - úmrtní list
 • U narozených - rodný list dítěte
 • U cizinců - cestovní doklad
 • U vlastníků stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba - list vlastnictví, případně kupní smlouva s potvrzením o nabytí vlastnictví z katastru nemovitostí.

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vymáhání

Dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty


1.1.2020 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - komunální odpad

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 5/2019

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za KO - ukončení vlastnictví

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu ukončení vlastnictví nemovitosti.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení poplatkové povinnosti - občan

dle Obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení poplatkové povinnosti - nemovitost

dle Obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za KO - odstěhování

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu odstěhování poplatníka.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za KO - úmrtí

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu úmrtí poplatníka

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad

Žádost o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Články


7.1.2021

Výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 se oproti předchozímu roku nemění.

Známky na popelnici 2021Výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 je stejná jako v předchozích letech a činí 500 Kč/poplatníka. Místní poplatek je splatný do 31. března 2021.

celý článekMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad