Místní poplatek z pobytu

Zpět

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 4. listopadu 2020.

Poplatek z pobytu platí:

 1. Osoby, které v obci nejsou přihlášeny a po dobu trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů pobývají na území města Lázně Bělohrad za úplatu.
 2. Poplatek ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, který úplatný pobyt poskytl.

Ohlašovací povinnost

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení/ukončení poskytování pobytu osob za úplatu do 15 dnů od zahájení této činnosti.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 30,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, dveře č. 3.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č. ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Veronika Festová, DiS., tel: 493 792 261, festova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku

Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy:

 1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
  • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  • mladší 18 let,
  • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
   • hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo 
   • nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
  • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
  • pobývající na území obce
   • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
   • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému
 2. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Dokumenty


1.2.2021 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Výkaz zúčtování poplatku

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu

1.2.2021 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

9.12.2020 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu, která je účinná od 1. 1. 2021 a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ubytovací kniha

Vzor ubytovací knihy k místnímu poplatku z pobytu.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytuMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad